Disclaimer

Kennisneming

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van CPA wordt u geacht van het onderstaande te hebben kennisgenomen. 

Informatie

De informatie op de website van CPA kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Wij raden u aan om bij onze adviseurs advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de CPA website relevant kan zijn. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de CPA website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
 

Hoewel de informatie op de CPA website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en CPA van oordeel is dat de informatie een redelijke weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de CPA website, kan CPA geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft.
 

CPA kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de CPA website.
 

Toegankelijkheid website

Hoewel het streven van CPA erop is gericht dat de CPA website continu toegankelijk is, kan CPA ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de CPA website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De CPA website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

Indien u via hyperlinks op de CPA website naar websites van andere organisaties gaat, wijst CPA u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan CPA, dat CPA niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat CPA geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites. 

 

Toepasselijk recht, forum, algemene voorwaarden

Op alle betrekkingen tussen CPA en derden – relaties, cliënten, bezoekers van de website en anderen – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Arnhem. 

 

Op alle opdrachten die CPA uitvoert zijn algemene voorwaarden, die bepalingen inzake beperking van aansprakelijkheid bevatten, van toepassing. 

Alle rechten, inclusief de auteursrechten, zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan enig gedeelte van de website openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van CPA.